Luật dân chủ cỏ sở năm 2022

Luật dân chủ cỏ sở năm 2022

Luật Dân chủ cơ sở được Quốc Hội NCHXHCN Việt Nam kHÓA XV, kỳ hpoj tghis 4 thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Pháp lệnh 34/2007 và Nghị quyết 55/1998/NQ-UBTVQH hết hiệu lực khi Luật này có hiệu lực.

 • Luật dân chủ cỏ sở năm 2022

  Luật dân chủ cỏ sở năm 2022

  Luật Dân chủ cơ sở được Quốc Hội NCHXHCN Việt Nam kHÓA XV, kỳ hpoj tghis 4 thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực từ ...

 • Luật Đầu Tư Công

  Luật Đầu Tư Công

  Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ ...

 • Luật hôn nhân và gia đình

  Luật hôn nhân và gia đình

  Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; ...

 • Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo ...

 • Luật Đất Đai

  Luật Đất Đai

  Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu ...

 • Luật thi hành án hình sự

  Luật thi hành án hình sự

  Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành ...

Luật dân chủ cỏ sở năm 2022

Luật Dân chủ cơ sở được Quốc Hội NCHXHCN Việt Nam kHÓA XV, kỳ hpoj tghis 4 thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Pháp lệnh 34/2007 và Nghị quyết 55/1998/NQ-UBTVQH hết hiệu lực khi Luật này có hiệu lực.

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Luật Đầu Tư Công

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Đăng lúc 6 năm trước · 505 lượt xem

Luật hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc 6 năm trước · 398 lượt xem

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Đăng lúc 6 năm trước · 395 lượt xem

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 6 năm trước · 542 lượt xem

Luật thi hành án hình sự

Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Đăng lúc 6 năm trước · 655 lượt xem