Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 19:18:40

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lục Văn Ba

Bí thư Đảng ủy

1259891789

2

Lê Văn Quang

Phó bí thư - T.Tr Đảng ủy

949158683

3

Phạm Phi Mão

Phó bí thư - CT.UBND

913545113

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Lục Văn Ba

Chủ tịch HĐND

2

Lục Văn Sơn

Phó chủ tịch HĐND

1662448455

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Phạm Phi Mão

Chủ tịch

913545113

2

Phạm Thị Hồng

Phó chủ tịch

917448265

3

Hà Thanh Chương

Phó chủ tịch

977621699

4

Lục Hải Vân

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

2373707301

5

Phạm Văn Giang

UVUB - Trưởng công an

1258274204

6

Lục Văn Hửng

Văn phòng thống kê

916912090

7

Trịnh Thái Hòa

Văn phòng thống kê

919808098

8

Phạm Đức Ân

Văn phòng thống kê

2378690345

9

Lục Thị Hồng

Tư pháp - Hộ tịch

948638098

10

Mai Văn Công

Địa chính – Xây dựng – Môi trường

948344728

11

Hà Văn Dần

Địa chính - Xây dựng (phụ trách Nông lâm nghiệp)

948012648

12

Lê Thị Mai

VHXH (Phụ trách CSXH)

983266098

13

Hà Văn Thắng

VHXH (Phụ trách Văn hóa - Thông tin)

1295204888

14

Mai Thị Quyên

Kế toán – Ngân sách

916900798

15

Đào Mạnh Trung

Kế toán – Ngân sách

1667310675

CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

1

Hà Thị Kim

Cán bộ Văn phòng

2

Phạm Văn Huệ

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

3

Lục Văn Minh

Phó trưởng Công an

4

Vi Văn Lý

Phó trưởng Công an

5

Bùi Minh Huệ

Cán bộ Văn hóa thể thao

6

Phạm Văn Chuyên

Cán bộ Chính sách xã hội

7

Phạm Văn Quý

Cán bộ thú y

8

Lê Văn Thiết

Cán bộ khuyến nông viên

9

Bùi Thị Hoa

Cán bộ Văn thư

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Phạm Ngọc Ân

Chủ tịch

2

Lục Thị Mơ

Phó chủ tịch

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 19:18:40 (GMT+7)

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lục Văn Ba

Bí thư Đảng ủy

1259891789

2

Lê Văn Quang

Phó bí thư - T.Tr Đảng ủy

949158683

3

Phạm Phi Mão

Phó bí thư - CT.UBND

913545113

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Lục Văn Ba

Chủ tịch HĐND

2

Lục Văn Sơn

Phó chủ tịch HĐND

1662448455

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Phạm Phi Mão

Chủ tịch

913545113

2

Phạm Thị Hồng

Phó chủ tịch

917448265

3

Hà Thanh Chương

Phó chủ tịch

977621699

4

Lục Hải Vân

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

2373707301

5

Phạm Văn Giang

UVUB - Trưởng công an

1258274204

6

Lục Văn Hửng

Văn phòng thống kê

916912090

7

Trịnh Thái Hòa

Văn phòng thống kê

919808098

8

Phạm Đức Ân

Văn phòng thống kê

2378690345

9

Lục Thị Hồng

Tư pháp - Hộ tịch

948638098

10

Mai Văn Công

Địa chính – Xây dựng – Môi trường

948344728

11

Hà Văn Dần

Địa chính - Xây dựng (phụ trách Nông lâm nghiệp)

948012648

12

Lê Thị Mai

VHXH (Phụ trách CSXH)

983266098

13

Hà Văn Thắng

VHXH (Phụ trách Văn hóa - Thông tin)

1295204888

14

Mai Thị Quyên

Kế toán – Ngân sách

916900798

15

Đào Mạnh Trung

Kế toán – Ngân sách

1667310675

CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

1

Hà Thị Kim

Cán bộ Văn phòng

2

Phạm Văn Huệ

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

3

Lục Văn Minh

Phó trưởng Công an

4

Vi Văn Lý

Phó trưởng Công an

5

Bùi Minh Huệ

Cán bộ Văn hóa thể thao

6

Phạm Văn Chuyên

Cán bộ Chính sách xã hội

7

Phạm Văn Quý

Cán bộ thú y

8

Lê Văn Thiết

Cán bộ khuyến nông viên

9

Bùi Thị Hoa

Cán bộ Văn thư

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Phạm Ngọc Ân

Chủ tịch

2

Lục Thị Mơ

Phó chủ tịch